Electrónica
Comptadors de impulsos

Visualitzadors de senyals analog.
Visualitzadors de missatges
Tacòmetres - Freqüencímetres 
i Periodímetres

Temporitzadors i Cronòmetres
Displays de gran format
Reguladors de temperatura
Indicadors cèl·lules de càrrega
Posicionadors
Convertidors de senyals

Electromecànica i mecànica
Comptadors Electromecànis
Comptadors Mecànics
Medidors de longitud de cables


Ventiladors amb rejilla i filtre

Campanes extractores
Acondicionadors per a quadres
Refrigeradors de líquids
Termostats, higrostats i calefactors


Comptadors d'hores
Comptadors de impulsos
Comptadors dobles "Twin"
Temporitzadors electrònics
Minuters mecànics

Monitors de càrrega de bateria


Temporitzadors electrònics
Temporitzadors digitals
Tempos electromecànics
Programadors a lleves
Programadors de desglaç
Moto-reductors

Reles de control
Bases de conexió

Marcs adap. i tapes perotectores


Encoders Incrementales
Encoders magnètics per cinta
Encoders Absoluts
Encoders compta metres
Encoders amb cable extraible
Encoders lineals

Regles òptiques

Potenciòmetres lineals
Potenciòmetres rotatius
Potenciòmetres cable extraible


Sensors òptics en forquilla
Sensors òptics en angle
Sensors òptics en marc

Fotocèl.lules i Opto-Sensors
Sensors per Fibra Òptica
Sensors per Ultra-Sons
Sensors Anulars inductius

Sonda de nivell capacitiva


Sensors inductius, capacitius, òptics
làser, ultrasons, magnètics, ....
.....i especials


Sensors òptics per ambients
molt bruts i ambient advers


Sensors òptics en forquilla
i en angle

Sensors òptics en marc
Sensors òptics anulars
Fotocèl.lules
Sensors per fibra òptica
Sensors per ultrasons
Sensors forquilla capacitius
Sensors anulars inductius


Ventiladors amb reixa y filtre
Campanes extractores
Climatitzadors-Refrigeradors

Climatizadors Aire-Aigua
Refrigeradors de líquids
Termòstats, Higrostats i Calefactors


Sensors inductius cilíndrics 
Quadrats i Fléxor

Sensors magneto-resistius
Sensors inductius anulars
Sensors inductius plans
Sensors capacitius
Sensors òptics i làser
Sensors per ultrasons

Separadors de metalls
Túnels detectors de metalls


Barreres òptiques de seguretat
Barreres òptiques amb sortida
analògica i digital

Sensors de bucle magnètic
per a vehícles


Potenciòmetres lineals
Reguladors temp. digitals
Reguladors temp. analòg
Relés d'estat sòlid
Convertidors de senyal

Marcs adap. i tapes perotectores


Convertidors de senyal
Relés de Nivell
Relés de monitorització
Instruments
Fons d'alimentació
Transformadors i Sondes


Última Modificació 15-05-2015   © Automàtica