Estic interessat en:  (marqueu el necessari)

 Rebre informació i catàlegs

 Sol·licitud d'oferta o de preus
 Visita d'un dels nostres comercials
 Comptadors de temps (hores)
 Comptadors d'impulsos
 Tacòmetres i Periodímetres
 Visualitzadors d'unitats
 Visualitzadors de missatges
 Comptadors Electromecànics
 Comptadors mecànics
 Compta metres
 Climatizadors per a quadres
 Ventiladors i extractors
 Resistències calefactores
 Potenciòmetres lineals
 Regles òptiques
 Encoders rotatius
 Encoders lineals
 Posicionadors d'eixos
 Temporitzadors
 Avisadors mecànics
 Programadors a lleves
 Programadors horaris
 Moto-reductors síncrons
 Moto reductors de Vdc
 Sensors per làser
 Fotocèl.lules
 Sensors per fibra òptica
 Sensors òptics ferradura
 Sensors òptics de marc
 Sensors òptics per etiquetes
Sensors inductius
 Sensors per ultrasons
 Sensors inductius anulars
 Sensors inductius plans
 Sensors capacitius
 Sensors magnètics
 Barreres òptiques de seguretat
 Separadors de metalls
 Túnels detectors de metalls
 Indicadors de temperatura
 Reguladors de temperatura
 Termostats per capilar-bulb
 Monitors de càrrega de bateria
 Desenvolupament equips a mida
 

Empresa

Que és?:   Consulta?    Comanda?   (marqueu el que correspongui)

Si voleu podeu escriure un text:

Si és una comanda és imprescindible el CIF, i no s'oblidi
 d'indicar la seva agència de transport

   

Sr. /Sra.

Càrrec

Adreça

C.P. (ZIP)

País

Telèfon

Fax

E-mail

Activitat

CIF (VAT)

 

 


No desitjo rebre més informació
 

En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que totes les dades personals recollides por Automática Electrónica y Control, S.L. estan sotmeses a aquella llei i a la seva normativa i autoritzo a Automática Electrónica y Control, S.L. al tractament de les dades personals que he indicat en el formulari

Automática Electrónica y Control, S.L. garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial, integritat i salvaguarda de les dades, així com la possibilitat de que els seus integrants puguin sol·licitar els seus drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació en los casos previstos per la Llei dirigint-se per escrit a:

Automática Electrónica y Control, S.L.

Plaça Vella, 13 Pral. 3a 08221  -  Terrassa - Espanya - Tel.  +34 937 207 066

info@automatica-elec.es --- www.automatica-elec.es

info@automatica.cat -- www.automatica.cat